Ten dokument został przetłumaczony za pomocą Tłumacza Google z języka angielskiego. Aby wyświetlić oryginał zmień język na angielski.

Warunki korzystania

Niniejsze Warunki użytkowania Swiperino wyjaśniają związek między Swiperino LLC ("Swiperino ") a Tobą, kiedy uzyskujesz dostęp do witryny swiperino.com i powiązanych z nią domen i rozszerzeń przeglądarki oraz korzystasz z niej

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków użytkowania Swiperino („Warunki użytkowania”): korzystając z swiperino.com („Witryna”) lub rozszerzenia przeglądarki Swiperino („Usługa”), wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu.

Te warunki, wraz z naszą polityką prywatności, stanowią umowę między Tobą a Swiperino. Korzystając z usług Swiperino, oświadczasz nam, że masz kompetencje prawne do zawarcia tej umowy.

Opis usługi

Swiperino to bogate w funkcje rozszerzenie Tindera, które zwiększa Twoje wrażenia.

Rejestracja i bezpieczeństwo

Kończąc proces rejestracji dla danych Usług, wyrażasz zgodę na warunki niniejszych warunków. Zgadzasz się dostarczyć Swiperino dokładnych i pełnych informacji rejestracyjnych oraz niezwłocznie powiadomić nasz zespół pomocy za pośrednictwem strony pomocy w przypadku jakichkolwiek zmian w takich informacjach.

Konta zarejestrowane przez „boty” lub inne zautomatyzowane metody są niedozwolone. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta. Swiperino nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tego obowiązku bezpieczeństwa. Nie możesz korzystać z usługi w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu. Korzystając z Usługi, nie możesz naruszać żadnych praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich). O ile nie masz wyraźnej pisemnej zgody Swiperino, nie możesz rozpowszechniać Swiperino ani żadnej jego części osobom trzecim. Użytkownik nie może demontować ani odtwarzać kodu Swiperino w żadnym celu i przez cały czas jest on związany Warunkami korzystania Swiperino.

Możesz bezpłatnie korzystać ze wszystkich bezpłatnych funkcji Swiperino. Korzystanie z funkcji, które nie są bezpłatne jako użytkownik „Premium”, może wiązać się z opłatami.

Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła. Oznacza to, że nie przekazujesz go nikomu innemu, nie zezwalasz ani nie umożliwiasz stronom trzecim uzyskania o nim wiedzy oraz że podejmujesz niezbędne kroki, aby zagwarantować jego poufność. Jeśli Twoje dane uwierzytelniające zostaną utracone lub niewłaściwie wykorzystane lub jeśli podejrzewasz, że zostały utracone lub niewłaściwie wykorzystane, musisz nas o tym niezwłocznie powiadomić za pośrednictwem naszej strony pomocy.

Warunki płatności, zwrotów kosztów, podwyższenia i obniżenia klasy

Niektóre funkcje są dostępne tylko dla użytkowników, którzy zarejestrowali się jako użytkownicy Premium i płacą za konta Premium. Wszystkie korzyści i funkcje kont Swiperino Premium znajdziesz na Pricing

 1. Ważna karta kredytowa jest wymagana dla użytkowników, którzy nie są bezpłatni Swiperino. Wolni użytkownicy nie muszą podawać numeru karty kredytowej ani korzystać z usług płatniczych.
 2. Opłaty są należne na początku każdego okresu fakturowania. Jeśli masz subskrypcję, odnowi się ona automatycznie, dopóki nie wyłączysz automatycznego odnawiania. Każda kolejna płatność będzie wymagalna na początku nowego cyklu płatności. Dopóki Twoje Konto pozostaje aktywne i ma dobrą opinię, zostaniesz obciążony Opłatą abonamentową, nawet jeśli nigdy nie korzystasz z usługi. Możesz jednak anulować swój płatny plan w dowolnym momencie.
 3. Jeśli anulujesz subskrypcję po dacie odnowienia subskrypcji, nie otrzymasz zwrotu jakichkolwiek pobranych kwot. Twoje anulowanie wejdzie w życie pod koniec bieżącego okresu subskrypcji, zgodnie z obowiązującym prawem, i możesz korzystać z Usług do czasu, gdy anulowanie stanie się skuteczne (chyba że Twój dostęp zostanie zawieszony lub zakończony, jak określono poniżej).
 4. Jeśli spóźnisz się ze swoimi zobowiązaniami płatniczymi (w tym natychmiast po pierwszym niewywiązaniu się z płatności), będziemy uprawnieni do zablokowania dostępu do Twojego konta Swiperino Premium.
 5. Obniżenie poziomu Usługi może spowodować utratę treści, funkcji lub pojemności Usługi. Swiperino nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie straty.

Nasz proces płatności jest prowadzony przez Stripe.com i PayPal. Obsługują wszystkie nasze przetwarzanie płatności.

Anulowanie i wypowiedzenie

Z powodu sytuacji pozostających poza kontrolą Swiperino, Swiperino, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto Swiperino i odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek innej Usługi Swiperino, z dowolnego powodu i z dowolnego powodu. czas. Takie zakończenie świadczenia Usługi spowoduje dezaktywację Twojego konta i anulowanie istniejącej subskrypcji. Swiperino zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Po rozwiązaniu umowy zgodnie z powyższym zdaniem Swiperino zwróci proporcjonalną część wszelkich Cen odnoszących się do pozostałego okresu, stosownie do przypadku.

Modyfikacje usługi i cen

 1. Swiperino zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie i od czasu do czasu do modyfikacji lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, Usługi (lub jakiejkolwiek jej części) z powiadomieniem lub bez powiadomienia.

 2. Ceny wszystkich usług mogą ulec zmianie. Zmiany będą wyświetlane na stronie internetowej Swiperino lub w samej Usłudze

 3. Swiperino nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

Swiperino zastrzega sobie prawo do zmiany swoich Cen, w tym poprzez podwyższenie lub dodanie nowych Cen, w dowolnym momencie z dziesięciodniowym (10) wyprzedzeniem. Takie powiadomienie może zostać przesłane do Ciebie pocztą elektroniczną na ostatnio podany przez Ciebie adres e-mail lub opublikowane w Witrynie lub w jakikolwiek inny sposób wybrany przez Swiperino według jej uzasadnionego z handlowego punktu widzenia uznania. Uznaje się, że otrzymałeś takie powiadomienie, które zostało opublikowane w Witrynie w dniu, w którym zostało opublikowane. Korzystanie z Usług po upływie dziesięciu (10) dni od powiadomienia oznacza akceptację nowych lub zmienionych Cen.

 1. Surowo zabrania się i zgadzasz się, że nie będziesz adaptować, edytować, zmieniać, modyfikować, przekształcać, publikować, ponownie publikować, rozpowszechniać ani redystrybuować Swiperino ani żadnych jego elementów, części lub części, w tym bez ograniczeń do żadnych elementów, części lub części oprogramowania Swiperino (w jakiejkolwiek formie lub na dowolnym nośniku) bez uprzedniej pisemnej zgody Swiperino. Zgadzasz się nie używać żadnych zautomatyzowanych metod gromadzenia danych, eksploracji danych, robotów, skrobania ani jakichkolwiek metod gromadzenia danych w różnych Usługach Swiperino.
 2. Wygląd i styl Serwisu są objęte prawami autorskimi © Swiperino. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie możesz powielać, kopiować ani ponownie wykorzystywać żadnej części HTML / CSS, Javascript lub elementów lub koncepcji projektu wizualnego bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Swiperino.
 3. Jeśli Swiperino odkryje, że wykorzystałeś jego chronioną prawem autorskim lub inną chronioną własność intelektualną z naruszeniem warunków opisanych powyżej, Swiperino może wszcząć postępowanie sądowe przeciwko tobie, dochodząc odszkodowania pieniężnego i nakazu sądowego przeciwko tobie. Możesz również zostać obciążony kosztami i opłatami prawnymi.

Przerwanie usługi

Swiperino może od czasu do czasu musieć przerwać działanie Witryny Swiperino lub samej Usługi z powodu konserwacji i innych powodów operacyjnych, określonych według własnego uznania, a Ty nie otrzymasz żadnej rekompensaty ani zwrotu kosztów za takie przerwy, a niniejszym zwalniasz i zgadzasz się bronić, zabezpieczać i unieszkodliwić Swiperino i jej spółki macierzyste, stowarzyszone i zależne oraz ich odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, konsultantów, agentów, przedstawicieli, profesjonalnych doradców i wykonawców przed wszelkimi roszczeniami i kosztami (w tym bez przedawnienie honorariów prawników), urazy, straty lub szkody powstałe w związku z takimi przerwami.

Sprzeczanie się

Jeśli zaistnieje jakikolwiek spór dotyczący lub z udziałem Swiperino lub Usługi, zgadzasz się, że spór podlega prawu Stanów Zjednoczonych, bez względu na przepisy kolizyjne, i zgadzasz się na wyłączną osobistą jurysdykcję Stanów Zjednoczonych. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia się jakiegokolwiek wcześniejszego, równoczesnego lub późniejszego naruszenia tych samych lub innych postanowień niniejszej Umowy i żadne zrzeczenie się nie będzie skuteczne, jeśli nie zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez upoważnionego przedstawiciel strony odstępującej. Usługa jest kontrolowana i obsługiwana przez firmę Swiperino. Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie inne zasady i umowy online ogłoszone przez Swiperino, w tym między innymi Umowa użytkownika Swiperino (dla Uczestników) i Umowa użytkownika (dla Sponsorów) stanowią całość umowy między Swiperino a Tobą w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy, i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne porozumienia, komunikaty lub umowy, które nie zostały wyraźnie uwzględnione w niniejszym dokumencie. Niepowodzenie Swiperino w wykonaniu lub wyegzekwowaniu jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie będzie działało jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Tytuły sekcji w niniejszych Warunkach użytkowania mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają skutków prawnych ani umownych. Jeżeli właściwy sąd uzna, że ​​którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania jest nieważne, niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to zostanie zmienione lub zerwane w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo; jednakże wszystkie inne postanowienia pozostaną ważne i będą miały pełną moc i skuteczność w ważny i możliwy do wyegzekwowania sposób, aby osiągnąć cele niniejszych Warunków użytkowania.

Odpowiedzialność za treść

Swiperino LLC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za teksty, treści, obrazy, dane i / lub informacje przesłane przez Ciebie lub innych użytkowników Swiperino.

Firma Swiperino LLC nie dokonała przeglądu wszystkich witryn połączonych z jej witryną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą łącza. Włączenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia przez Swiperino LLC dla tej strony. Korzystanie z takiej połączonej witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Zmiany w warunkach użytkowania

Swiperino zastrzega sobie prawo do zmiany lub korekty niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie poprzez zamieszczenie wszelkich zmian lub poprawionych Warunków użytkowania na tej stronie internetowej swiperino.com w dowolnym czasie i według własnego uznania. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków świadczenia usług.

Prawo rządowe

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych i nieodwołalnie poddajesz się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub lokalizacji.